Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Sunday, November 27, 2022
  
Minimize
 
Đảng bộ PC Bắc Kạn: 25 năm phát triển bền vững
 
2022-05-06 08:12:53

BCH Đảng Bộ Công ty Khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Được thành lập từ ngày 14/3/1997, Chi bộ Đảng Điện lực Bắc Kạn có 3 người, đến tháng 9/1999, được Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Kạn quyết định nâng cấp thành Đảng bộ cơ sở và tháng 9/2014, Tỉnh ủy Bắc Kạn quyết định chuyển toàn bộ các Chi bộ trực thuộc các Điện lực về sinh hoạt tại các Đảng bộ huyện, thành phố. Bên cạnh việc tập trung mọi nỗ lực, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, các nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương giao cho, 25 năm qua, Đảng bộ Công ty trong từng thời điểm cụ thể, đã có các chủ trương, định hướng và giải pháp thiết thực để lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra, qua đó, nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của công tác Đảng.

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC
Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Kạn luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong đó chú trọng đổi mới nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, tập trung đổi mới phương pháp tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị 03- CT/TW gắn liền với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 
Ông Dương Quang Sơn, Bí thư Đảng bộ Công ty cho biết: “Trong nhiều năm qua, Đảng bộ đã ban hành nhiều chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, triển khai các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa vào sinh hoạt thường kỳ của các chi bộ đảng, có lồng ghép gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng mang ý nghĩa thiết thực, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị để đánh giá chất lượng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.” Qua tổng kết, Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện trong việc nâng cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm công chức công vụ, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Trong đó, đã cụ thể hóa các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường…
 
CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
Để đáp ứng yêu cầu của Đảng đối với sự nghiệp phát triển của ngành Điện, Đảng ủy Công ty đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, gắn với việc kiện toàn phát triển tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ. Trong 25 năm qua, Đảng bộ đã liên tục phát triển cả về số lượng và chất lượng đảng viên, từ một Chi bộ cơ sở có 3 đảng viên, đến nay Đảng bộ Công ty đã có 09 Chi bộ trực thuộc với 108 Đảng viên. Chỉ tính từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ đã cử 02 Đảng viên trong diện quy hoạch theo học lớp cao cấp lý luận; cử 16 người tham gia lớp trung cấp chính trị; 20 người được cử tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và 17 quần chúng tham gia học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng; kết nạp mới 16 đảng viên, làm thủ tục chuyển đảng chính thức cho 17 đảng viên.
Hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành ngày càng nền nếp, khoa học và hiệu quả hơn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của BCH Đảng bộ ngày càng được nâng lên. Đảng uỷ thường xuyên quan tâm đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, luôn nắm vững và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, quan tâm đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, ban hành một số nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo đơn vị; mọi chủ trương, biện pháp, quyết định vấn đề lớn quan trọng của Đảng bộ đều được thảo luận công khai, dân chủ, tập trung trí tuệ và quyết định theo đa số; thường xuyên thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình theo quy định; chấp hành nghiêm túc quy chế hoạt động và chương trình công tác của Đảng uỷ đề ra; coi trọng và tập trung chỉ đạo các cấp uỷ đảng thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng. Tập trung triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và các hướng dẫn của Ban Tổ chức TW. Để công tác xây dựng Đảng từng bước đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả, Ban Chấp hành Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc chế độ họp định kỳ, có phân công phân nhiệm rõ trách nhiệm cho từng Đảng ủy viên; chú trọngcông tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng,nhất là việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng ủy đã ban hành và triển khai nhiều Quy chế như Quy chế phối hợp giữa Ban chấp hành Đảng bộ với Giám đốc Công ty; Quy chế dân chủ trong Đảng, đồng thời chỉ đạo chuyên môn hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về tổ chức cán bộ, tiền lương, thi đua khen thưởng, tuyển dụng, đào tạo, chính sách về bổ nhiệm cán bộ, ký kết thỏa ước lao động tập thể… theo quy định của cấp ủy và chính quyền địa phương, của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đề ra. 
 

Đảng bộ luôn chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng
 
LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Trong suốt chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển, từ lúc mới thành lập, đến quá trình phát triển và lớn mạnh của doanh nghiệp, Đảng bộ Công ty luôn giữ vai trò lãnh đạo toàn diện, đặc biệt là hàng năm, có Nghị quyết giao cơ quan chuyên môn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; đầu tư phát triển lưới điện; hoàn thành tốt chương trình điện khí hóa khu vực nông thôn, miền núi… Nhờ có chủ trương định hướng của Đảng bộ và sự chỉ đạo quyết liệt của tập thể Ban Lãnh đạo Công ty nên đến nay, lưới điện trên địa bàn tỉnh đã có 172,33 km đường dây 110 kV; hơn 3.900 km đường dây trung thế và hạ thế. Số TBA cũng được tăng lên đáng kể, trong đó, có 02 TBA 110 kV, hơn 1.000 TBA phân phối…, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện với chất lượng dịch vụ khách hàng ngày càng cao, phục vụ các sự kiện chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, Ban chấp hành Đảng bộ cũng đặc biệt chú trọng lãnh đạo đơn vị tăng cường giải pháp để thực hiện đồng bộ những kế hoạch đã đề ra trong công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo đội ngũ; xây dựng phong cách người thợ điện theo các tiêu chí của Văn hóa EVN; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học công nghệ vào lĩnh vực quản lý vận hành lưới điện, kinh doanh dịch vụ khách hàng, đặc biệt là lĩnh vực chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay… 
 
 
Đảng bộ Công ty luôn lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chuyên môn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; đầu tư phát triển lưới điện
 
CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CÁC ĐOÀN THỂ VÀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG KHÁC
Cùng với công tác xây dựng tổ chức Đảng, chỉ đạo chuyên môn hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Đảng bộ Công ty đã đặc biệt coi trọng công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Trong đó, Đảng ủy phân công Ủy viên Ban chấp hành phụ trách các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, cùng với chuyên môn tạo mọi điều kiện tốt nhất để các tổ chức đoàn thể tích cực khởi xướng các phong trào thi đua lao động sản xuất, khuyến khích động viên CBCNV ra sức học hỏi, ứng dụng các tiến bộ KHKT vào thực tế, đồng thời phát huy sáng kiến cải tiến, không ngừng vươn lên làm chủ khoa học công nghệ trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành lưới điện, dịch vụ khách hàng. Trong các cuộc họp Ban Chấp hành, Đảng ủy cũng đã rà soát chỉ đạo các cấp Công đoàn trong Công ty tăng cường tham gia quản lý doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống của người lao động, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, là cầu nối giữa người lao động và Ban lãnh đạo Công ty; đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên công đoàn, thực hiện công tác an sinh xã hội… Đặc biệt là tổ chức Đoàn Thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, phối hợp với chuyên môn, các đoàn thể, các đơn vị tích cực phát động và là nòng cốt trong các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia vào việc quản lý doanh nghiệp, nghiên cứu ứng dụng KHCN, nhất là giai đoạn phát triển mạnh công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số; xung kích trong các hoạt động an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới của Tỉnh, thực hiện nhiệm vụ dân vận khéo được phân công, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tổ chức các hoạt động tình nguyện... Ngoài ra, Đảng ủy Công ty cũng thường xuyên quan tâm lãnh đạo hoạt động thông tin, báo chí, công tác truyền thông được tăng cường, ngày càng được củng cố và phát triển; công tác tham mưu, phục vụ xây dựng cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện làm việc cho CBCNVC-LĐ; hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh ngày càng thiết thực, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng cơ quan đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Với định hướng lãnh đạo đúng đắn, sát thực và hiệu quả, 25 năm qua, Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Kạn đã liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trong vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Ghi nhận những thành quả đáng tự hào đó, hàng năm các Chi bộ trực thuộc trong Công ty đều được cấp trên xét công nhận đạt tiêu chuẩn “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh”, không có tổ chức đảng yếu kém; Đảng bộ và nhiều Chi bộ được Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh và Tỉnh ủy tặng Bằng khen, Giấy khen có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công ty nhiều năm liền được công nhận danh hiệu Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”…
 
 
 Đảng bộ luôn làm tốt công tác Dân vận khéo
 
Tin cùng thư mục :
Điện lực Chợ Mới “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” trong công tác sản xuất kinh doanh
Chi đoàn Cơ quan Công ty Điện lực Bắc Kạn tổ chức sinh hoạt chuyên đề và Lễ trưởng thành đoàn
Trao nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn.
Điện lực Thành phố Bắc Kạn tổ chức kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 cho nữ CBCNV
Nữ công Công ty Điện lực Bắc Kạn xứng đáng với danh hiệu “Hai giỏi”
Nữ công Điện lực Chợ Đồn giao lưu, học tập tại Điện lực thành phố Sông Công – PC Thái Nguyên
Đại hội Chi bộ Văn phòng Công ty Điện lực Bắc Kạn nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp
Chi bộ kỹ thuật tổ chức Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2022 – 2025
Chi bộ Tổ chức tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Đoàn thanh niên Điện lực Chợ Đồn tổ chức thực hiện bảo vệ hành lang lưới điện cao áp tại xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn
  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home