Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Sunday, December 5, 2021
  
Minimize

Ban Biên Tập Website

1 Ông : Ngô Văn Gia
Phó Giám Đốc Công ty Trưởng Ban
2 Ông : Bùi Mạnh Dũng Chủ tịch Công đoàn Công ty Phó Ban
3 Ông : Lê Bá Phong Phó Chánh văn phòng Công ty, Bí thư ĐTN
Thường Trực
4 Ông : Nguyễn Văn Khoa Trưởng phòng Công nghệ thông tin
Uỷ Viên
5 Ông : Nguyễn Khắc Hưng
Trưởng phòng Kỹ thuật Uỷ Viên
6 Ông : Ngô Hải Linh
Trưởng phòng Kinh doanh
Uỷ Viên
7 Ông : Hoàng Trọng Bắc Nhân viên Văn phòng Thư ký Ban biên tập
Quản Trị Web : Hoàng Minh Tuấn

 

Ban Biên Tập Website

1 Ông : Ngô Văn Gia
Phó Giám Đốc Công ty Trưởng Ban
2 Ông : Bùi Mạnh Dũng Chủ tịch Công đoàn Công ty Phó Ban
3 Ông : Lê Bá Phong Phó Chánh văn phòng Công ty, Bí thư ĐTN
Thường Trực
4 Ông : Nguyễn Văn Khoa Trưởng phòng Công nghệ thông tin
Uỷ Viên
5 Ông : Nguyễn Khắc Hưng
Trưởng phòng Kỹ thuật Uỷ Viên
6 Ông : Ngô Hải Linh
Trưởng phòng Kinh doanh
Uỷ Viên
7 Ông : Hoàng Trọng Bắc Nhân viên Văn phòng Thư ký Ban biên tập
Quản Trị Web : Hoàng Minh Tuấn

 

  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home