Mode:  
Đăng ký  |  Đăng nhập
Công Ty Điện Lực Bắc Kạn  -  Saturday, September 23, 2023
  
Minimize

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC KẠN

THÔNG BÁO LỊCH GHI CHỈ SỐ

 

TT

Đơn v

Thi gian ghi ch s công tơ đin

Đin thoi Giao dch khách hàng

Khách hàng 1 kỳ

Khách hàng 2 kỳ

Khách hàng 3 kỳ

1

ĐL Ngân Sơn

Ngày 15 hàng tháng  ± 01 ngày

Ngày 11; 25 hàng tháng

Ngày 06; 15; 25 hàng tháng

0281 3834 555

2

ĐL Pác Nm

Ngày 15 hàng tháng  ± 01 ngày

Ngày 11; 25 hàng tháng

Ngày 06; 15; 25 hàng tháng

0281 3893 668

3

ĐL Ba B

Ngày 15 hàng tháng  ± 01 ngày

Ngày 11; 25 hàng tháng

Ngày 06; 15; 25 hàng tháng

0281 3876 299

4

ĐL Bch Thông

Ngày 15 hàng tháng  ± 01 ngày

Ngày 11; 25 hàng tháng

Ngày 06; 15; 25 hàng tháng

0281 3851 222

5

ĐL TP Bc Kn

Ngày 15 hàng tháng  ± 01 ngày

Ngày 11; 25 hàng tháng

Ngày 06; 15; 25 hàng tháng

0281 3883 777

6

ĐL Ch Đn

Ngày 15 hàng tháng  ± 01 ngày

Ngày 11; 25 hàng tháng

Ngày 06; 15; 25 hàng tháng

0281 3841 881

7

ĐL Na Rì

Ngày 15 hàng tháng  ± 01 ngày

Ngày 11; 25 hàng tháng

Ngày 06; 15; 25 hàng tháng

0281 2216 693

8

ĐL Ch Mi

Ngày 15 hàng tháng  ± 01 ngày

Ngày 11; 25 hàng tháng

Ngày 06; 15; 25 hàng tháng

0281 3862 777

 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC KẠN

THÔNG BÁO LỊCH GHI CHỈ SỐ

 

TT

Đơn v

Thi gian ghi ch s công tơ đin

Đin thoi Giao dch khách hàng

Khách hàng 1 kỳ

Khách hàng 2 kỳ

Khách hàng 3 kỳ

1

ĐL Ngân Sơn

Ngày 15 hàng tháng  ± 01 ngày

Ngày 11; 25 hàng tháng

Ngày 06; 15; 25 hàng tháng

0281 3834 555

2

ĐL Pác Nm

Ngày 15 hàng tháng  ± 01 ngày

Ngày 11; 25 hàng tháng

Ngày 06; 15; 25 hàng tháng

0281 3893 668

3

ĐL Ba B

Ngày 15 hàng tháng  ± 01 ngày

Ngày 11; 25 hàng tháng

Ngày 06; 15; 25 hàng tháng

0281 3876 299

4

ĐL Bch Thông

Ngày 15 hàng tháng  ± 01 ngày

Ngày 11; 25 hàng tháng

Ngày 06; 15; 25 hàng tháng

0281 3851 222

5

ĐL TP Bc Kn

Ngày 15 hàng tháng  ± 01 ngày

Ngày 11; 25 hàng tháng

Ngày 06; 15; 25 hàng tháng

0281 3883 777

6

ĐL Ch Đn

Ngày 15 hàng tháng  ± 01 ngày

Ngày 11; 25 hàng tháng

Ngày 06; 15; 25 hàng tháng

0281 3841 881

7

ĐL Na Rì

Ngày 15 hàng tháng  ± 01 ngày

Ngày 11; 25 hàng tháng

Ngày 06; 15; 25 hàng tháng

0281 2216 693

8

ĐL Ch Mi

Ngày 15 hàng tháng  ± 01 ngày

Ngày 11; 25 hàng tháng

Ngày 06; 15; 25 hàng tháng

0281 3862 777

 

  
Minimize
Danh Mục
  
Minimize
Top  |  Home